Hantering av personuppgifter enligt GDPR

LKAB Fastigheter behandlar dina personuppgifter när du söker bostad, när du sedan blir kund hos oss och även en tid efter att din tid som kund hos oss har upphört. Din integritet är viktig för oss och vi vill därför att du läser vidare för att få veta mer. En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig som person, till exempel namn, adress, kontaktuppgifter som telefonnummer och e-postadresser.

När du ställer dig i vår bostadskö

Under kötiden samlar LKAB Fastigheter in och behandlar dina personuppgifter för att kunna administrera din ansökan/intresseanmälan. Det gör vi för att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter. Uppgifterna ligger kvar så länge du står i vår kö. Om du inte önskar stå kvar i kön kan du begära att vi rensar bort och raderar dina personuppgifter. Vi har som krav att du är aktiv i kön minst en gång per år. Om du inte är aktiv kommer du att gallras bort ur vårt system och dina personuppgifter kommer då att raderas.

När du erbjuds en bostad hos oss

När du blir erbjuden en bostad hos LKAB Fastigheter behöver vi behandla ytterligare information om dig. Då behöver vi till exempelvis uppgifter om din ekonomi, din anställning och hur du har skött tidigare boenden och hyresinbetalningar. Det innebär att vi gör en kreditupplysning, hämtar uppgifter från inkassobolag och Kronofogdemyndigheten och behandlar anställningsintyg samt andra intyg och uppgifter från referenspersoner du lämnat till oss. Om du har en förvaltare eller god man behöver vi behandla även uppgifter avseende dessa personer. Om du erbjuds ett särskilt boende eller gruppboende kommer vi att hämta in beslut från socialnämnden.

Vi sparar dina uppgifter så länge de är relevanta utifrån angivna ändamål. Kreditupplysningar, uppgifter från inkassobolag och myndigheter som vi samlat in för att godkänna dig som hyresgäst sparar vi inte. Om du blir nekad en lägenhet hos oss på grund av att vi inte kan godta dig som hyresgäst kommer vi dock att bevara dina personuppgifter i tre månader efter avslagsbeslutet.

Under hyresförhållandet

När du blir kund hos LKAB Fastigheter och får ett hyresavtal behandlar vi dina personuppgifter för att kunna fullgöra och administrera våra skyldigheter som hyresvärd och avtalspart. Under hyresförhållandet behandlar vi exempelvis dina personuppgifter när vi skickar ut hyresavier och hanterar dina betalningar, när vi inhämtar uppgifter om förbrukning av el och/eller vatten/värme, när vi hyresförhandlar och när vi skickar information till dig som du behöver. Vi kan också behöva uppdatera dina personuppgifter mot offentliga register för att säkerställa att de är korrekta. Om du har skyddade personuppgifter kommer vi att hantera dina uppgifter enligt våra rutiner för hantering av sådana. Vi behandlar också dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster och service till dig samt för att marknadsföra oss och våra tjänster. Denna behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse att utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster och behålla en god kundkontakt med dig. Vi behandlar också dina personuppgifter när det är nödvändigt för att tillvarata ett rättsligt anspråk. Det kan vi behöva göra om det till exempel förekommer störningar i boendet, sena eller uteblivna hyresbetalningar eller skador i lägenheten. Vi kan också behöva lämna ut dina personuppgifter till socialnämnden eller andra berörda myndigheter.

Vi kan komma att anlita personuppgiftsbiträde för behandling av dina personuppgifter. Det kan till exempel gälla en entreprenör som ska reparera något i din lägenhet, Hyresgästföreningen i samband med hyresförhandlingar, Fastighetsägarna vid juridisk rådgivning samt leverantörer i vår förvaltning. Vi lämnar också ut dina personuppgifter när det följer av lag eller myndighetsbeslut. Om uppgifterna överförs till ett land utanför EU, säkerställer vi att sådan överföring är laglig.

Vi sparar dina personuppgifter under den tid det är relevant utifrån angivna ändamål. Ett borgensåtagande, beslut om förvaltare eller god man raderar vi två år efter åtagandets eller beslutet har upphört att gälla.

När hyresförhållandet är slut

LKAB Fastigheter bevarar inte personuppgifter längre än nödvändigt. Vi kommer att gallra och rensa personuppgifter om dig när du flyttat från din lägenhet men vissa uppgifter måste vi spara i minst två år därefter som till exempel hyresavtalet, beslut från socialnämnd och studieintyg. Uppgifter om dig som finns i vårt bokföringsmaterial, till exempel betalningar, kommer vi att spara i sju år inklusive innevarande år.

Personuppgifter på webben

På vår webbplats behandlar vi i huvudsak personuppgifter som du själv väljer att lämna genom att använda formulär eller tjänster på vår webb. Uppgifterna lämnas då du använder de tjänster som behöver dina uppgifter för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande för den tjänst du vill använda. Detta kan till exempel handla om att du fyller i ett formulär med en fråga, ställer dig som bostadssökande eller om att du önskar bli kontaktad av någon på LKAB Fastigheter.

Vi använder även cookies för att samla in uppgifter om hur du använder våra tjänster. Om hur vi använder cookies kan du läsa här: cookieinformation

Formulär publicerade på externa webben ser till att dina personuppgifter når avsedd mottagare samt att lagring av de inskickade uppgifterna sker på ett säkert sätt hos vår driftpartner samt i våra interna databaser. Genom användande av formulär på vår webbplats tillåter du att LKAB Fastigheter hanterar dina personuppgifter enligt ovanstående ändamål.

Tredjepartsavtal – webb

Vi kan anlita tredjepartsleverantörer för att utföra tjänster åt oss, såsom att tillhandahålla infrastruktur och IT-tjänster (exempelvis datalagring), hantera BankID-lösningar samt genomföra annan statistisk analys. Tredjepartsleverantörerna har tillgång till dina personuppgifter när de utför dessa tjänster, men har endast rätt att behandla dem på våra vägnar och i enlighet med våra instruktioner.

Hur ser vi till att uppgifterna skyddas?

Alla personuppgifter som du lämnar till oss lagras på säkra servrar och vi tillämpar robusta processer för att skydda dem mot förlust, missbruk, förstöring, obehörig åtkomst eller ändringar. Även om vi arbetar hårt för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera att de säkerhetsåtgärder som finns kommer att förebygga försök till obehörig åtkomst, användning eller avslöjande av dina personuppgifter. Vi har rutiner för att hantera eventuella incidenter och begränsa de eventuella skador som kan uppstå av en sådan incident.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi hanterar om dig, antingen muntligen eller via ett registerutdrag. Du har också rätt att få dina uppgifter rättade eller raderade, begära att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter om du till exempel anser att de inte är korrekta. Du har även rätt att få dina personuppgifter överförda till ett annat företag (dataportabilitet). Du har även rätt att framföra synpunkter på hur vi behandlar dina personuppgifter till oss och till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen.

Mer information om Dataskyddsförordningen hittar du hos Integritetsskyddsmyndigheten.

Kontakter

Personuppgiftsansvarig är LKAB Fastigheter AB, 981 86 Kiruna, org.nr. 556009-8849.

Om du vill åberopa några av dina rättigheter, kontakta:
Kiruna e-post: kundservice.fastigheter.kiruna@lkab.com
Malmberget/Luleå e-post: kundservice.fastigheter.malmberget@lkab.com